Článek 1

Předmět prodeje

Předmětem prodeje na Mělnických trzích může být pouze a výhradně sortiment, tj. zboží, které odpovídá charakteru a zaměření trhů  a to zejména na obnovení tradice přímého prodeje producentů pěstovaných plodin, chovu zvířat a výroba potravinářských a rukodělných produktů:

Zelenina a ovoce

Zeleninová a květinová sadba

Rostliny z pěstíren a ovocných a okrasných školek

Pekařské a cukrářské výrobky

Masné výrobky – maso, uzeniny

Ryby – živé, mražené, uzené

Včelařské produkty

Alkoholické a nealkoholické nápoje – víno, pivo, ovocné   pálenky, mošty,  šťávy, nektary a sirupy

Květiny a byliny řezané i hrnkované

Houby

Vejce

Mléčné produkty – mléko, sýry, jogurty a ostatní výrobky z mléka

Výrobce kvalitního koření,  ovocných pyré a dření, sušených potravin

Ručně vytvářené řemeslné výrobky

Ukázky výroby (um. kováře, košíkáře, svíčkaře, nožíře, dráteníky, hrnčíře...)

Poskytovatele služeb v oblastech blízkých ekologickému způsobu života

Prodej studentských výrobků a výpěstků

Prodej výrobků a výpěstků humanitárních, charitativních a jinak prospěšných neziskových spolků a sdružen

 

Článek 2

Základní podmínky prodeje

Základními podmínkami prodeje jsou tyto skutečnosti:

1.    K prodeji musí být užívána pouze prodejní místa k tomu určená provozovatelem tržiště.

2.    Seznámení prodejců s Provozním řádem Mělnických trhů a jeho dodržování.

3.    Seznámení prodejců s Vyhláškou č. 53/1999 města Mělníka, které vydala Rada města Mělníka v souladu s § 24 odst.l a §  45 písm.l) zákona  č. 367/l99O Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § l8, zákona č. 455/l99l Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku, schválenou dne 6.12.1999 – Tržní řád

 

Článek 3

Základní povinnosti provozovatele 

1.    Prodejní místa právnických osob musí být označeny obchodní firmou, identifikačním číslem, sídlem a jménem fyzické osoby odpovědné za činnost provozovny (tržního místa). Při prodeji zboží fyzickou osobou musí být prodejní místo označené obchodní firmou, místem podnikání a jménem fyzické osoby odpovědné za činnost provozovny a zároveň musí být provozovna nahlášena příslušnému živnostenskému úřadu podle sídla právnické nebo místa podnikání fyzické osoby pokud se na prodejce vztahuje. Bez živnostenského oprávnění mohou fyzické osoby prodávat i nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní pěstitelské a chovatelské činnosti. V takovémto případě musí být prodejní místo označeno celým jménem fyzické osoby a adresou trvalého bydliště.

2.    Prodej není povolen osobám mladším 15-ti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti.

3.    Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkami.

4.    Prodejce nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele.

5.    Prodejce je povinen uvolnit průchod nebo průjezd pracovníkům záchranné služby, požární ochrany a policie a v závažných případech i jiným osobám.

6.    Prodejce je povinen dodržovat následující ustanovení:

·      Dodržovat druh sortimentu uvedený ve smlouvě s provozovatelem,

·      Dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat i svůj pracovní oděv v čistotě,

·      Udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a zajistit schůdnost pro zákazníky, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů,

·      K prodeji používat prodejní zařízení zhotovené ze zdravotně nezávadného materiálu a dobře čistitelného materiálu,

·      Prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř, apod.),

·      Ovoce, zeleninu a lesní plody dovést před nabízením k prodeji již očistěné a zbavené zvadlých částí,

·      K prodeji zboží užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumísťovat tam nic, co by znemožňovalo, nebo ztěžovalo průchod zákazníků,

·      Po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené

Pro porušení tohoto ustanovení může kontrolní orgán prodej s okamžitou platností přerušit, nebo zakázat. Totéž právo má i správce tržiště.

7.    Prodejce je povinen zajistit zásobování dle článku 6 Provozního řádu (dále jen PŘ) . V případě porušení článku 6 PŘ bude prodej ukončen bez náhrady.

8.    Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží.

9.    Prodejci jsou povinni uposlechnout všech příkazů správce tržiště.

10. Prodejce nesmí odkládat své osobní věci a zboží mimo vymezený prostor prodejního místa.

11. Kopie živnostenského listu nebo jeho výpisu - na provozovně musí být k dispozici kopie živnostenského listu-výpisu ze živnostenského úřadu, na odpovídající předmět podnikání.

12. Prodejce je povinen předložit při kontrole doklad o smluvním vztahu odpovědného zástupce k podnikateli, je-li ustanoven.

13. Prodejce je povinen doložit nájemní smlouvu s provozovatelem tržiště, tedy se společností Studio SVĚTLONOŠKA     z.s. 

14. Podnikatel musí ustanovit odpovědnou osobu za provoz stánku, její jméno musí být uvedeno na označení (ceduli) na stánku.

15. Podnikatel je povinen předložit doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží, nebo materiálu k poskytování služeb (faktury apod.)

16. V provozovně musí být přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka – to znamená, že prodavač na stánku musí být schopen se domluvit česky

17. Podnikatel, nebo osoba jednající jménem podnikatele na stánku musí prokázat totožnost tj. mít u sebe občanský průkaz, nebo jiný doklad (pas). Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím rodinných příslušníků, nebo zaměstnanců. Při kontrole je nutné doložit pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, nebo o pracovní činnosti

18. Na žádost zákazníka je prodejce povinen vydávat doklady o prodeji zboží, nebo poskytnutí služby, tj. Paragon. Na tomto dokladu musí být uvedeno:

·      Označení podnikatele obchodní firmou (právní osoba), nebo jménem a příjmením (fyzická osoba)

·      Identifikační číslo

·      Datum prodeje zboží, nebo poskytnutí služby

·      Druh zboží, nebo služby

·      Cena

Paragony musí být na stánku k dispozici pro kontrolní orgány.

19. Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané zboží a výrobky byly přímo, viditelně a srozumitelně označeny označením výrobce, nebo dovozce, údaji o hmotnosti, nebo množství, nebo velikosti popř. rozměru, údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky. Obuv musí být označena údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech. Není-li vhodné, nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitelů, nebo orgánů, které provádějí dozor pravdivě sdělit popřípadě doložit. Balené potraviny musí být řádně označeny etiketou, kde musí být uvedeny požadované údaje:

 

·      Názvem

·      Názvem druhu, skupiny nebo podskupiny (vyhláška 326)

·      Označení značkou zdravotní nezávadnosti, nebo identifikační značkou

·      Údajem o množství výrobku

·      Údajem o složení výrobku

·      Datem použitelnosti, nebo datem minimální trvanlivosti

·      Údajem o způsobu skladování u spotřebitele

·      Údajem o způsobu použití

Viz. Zákon o potravinách, veterinární zákon, nařízení 853/2004, vyhláška 113/2005, vyhláška 326 apod.

U nebalených potravin musí být požadované údaje součástí informace pro spotřebitele. Podmínky uchování jednotlivých potravin, včetně data použitelnosti, nebo trvanlivosti stanovuje výrobce dané potraviny a vztahují se na celé období manipulace s potravinou včetně přepravy před vlastním prodejem( § 11 zákona o potravinách)

20. Informace na výrobcích musí být uvedeny v českém jazyce, nebo podobně srozumitelných symbolů (piktogramů)

21. Prodávající je povinen informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků, nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobku či služeb jinak vhodně zpřístupnit, tj. vyvěsit ceník.

22. Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje o skutečných vlastnostech výrobku, nebo služeb. Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví tj. prodej padělků registrovaných značek.

23. Pro vážení potravin lze používat pouze tzv. cejchovanou váhu tj. váhu ověřenou Českým metrologickým institutem. Podnikatel musí doložit ověřovací list resp. Váha musí být opatřena platnou úřední značkou (nálepka).

24. K prodeji používat pouze elektrické, nebo plynové spotřebiče opatřené revizní zprávou ne starší 1 rok a schvalené státní zkušebnou pro provoz v ČR nebo EU – doklad o revizi je prodejce povinen mít u sebe na stánku. ( nutno doložit pro případ kontroly na vyžádání na prodejním místě)

25. Všichni prodejci jsou povinni bezpodmínečně dodržovat základní požární a bezpečnostní pravidla dle zákonů ČR a EU

 

Článek 4

Organizace a řízení provozu trhu / tržiště

Organizace a provoz trhu / tržiště řídí správce pověřený zástupce v rozsahu a na základě smlouvy uzavřené s městem Mělník a tímto PŘ.

Správce trhu / tržiště zejména:

a.    Určuje prodejní místa na trhu prodávajícím, kteří plní podmínky tohoto PŘ a vede jejich evidenci

b.    Dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje, cenových a hygienických předpisů a dodržování tržního řádu všemi zúčastněnými osobami a dbá na čistotu a pořádek.

c.     Zajišťuje, aby v prostoru trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, apod.)

d.    Odpovídá za splnění podmínek daných tímto PŘ.

 

Článek 5

Kontrola trhu / tržiště

Kontrola trhu / tržiště provádějí orgány k tomu  oprávněné, zejména Česká obchodní inspekce, Státní obchodní dozor, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Krajská Veterinární Správa Středočeského Kraje, pracovníci MÚ Mělník, Městská policie Mělník, Státní požární dozor, Inspektorát bezpečnosti práce a správce trhu / tržiště popřípadě osoba jím určená. Tyto osoby a orgány se prokazují průkazem nebo oprávněním na kontrolu tržiště.

Při kontrolách na trhu / tržišti se prodávající osoba musí prokázat:

·      Občanským průkazem

·      Oprávněním k podnikání v souladu s článkem 1 tohoto PŘ

·      Zaměstnanec – pracovní smlouvou

 

Článek 6

Zásobování trhu / tržiště

Zásobování bude prováděno z prostoru určeného správcem, tam budou mít povoleno zásobovací vozidla stát jen před začátkem a po skončení prodejní doby na dobu nezbytně nutnou na naložení a vyložení zboží. V případě kde je nutný prodej přímo z auta je prodejce povinen informovat pořadatele trhu o této skutečnosti a konkrétně dohodnout podmínky. Takovýto automobil bude pořadatelem vybaven parkovací kartou na daný termín trhu a prodejce je povinen ho umístit na viditelném místě. Bude-li správce upozorněn orgány Městské policie nebo orgány PČR na porušení zákazu vjezdu nebo na nepovolené parkování na místech určených pro držitele parkovací karty pro rezidenty, abonenty města Mělník prodejcem, je správce povinen prodej ukončit. Parkování na vyhrazených místech je pro prodejce po celou dobu zdarma.

 

Článek 7

Režim úklidu a likvidace odpadu trhu / tržiště

Provozovatel i prodejce trhu / tržiště je povinen dodržovat pravidla čištění a dezinfekce prostoru tržnice nebo tržiště včetně neškodného odstraňování VŽP a jiných odpadů. Provozovatel trhu / tržiště zajistí úklid, uložení a likvidaci odpadu, dále zajistí uložení a likvidaci odpadu včetně odvozu odpadu  (vedlejší živočišné produkty II. a III. Kategorie, které nejsou určeny k výživě lidí – VŽP) do smluvně zajištěného asanačního podniku. K dispozici musí mít pořadatel odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do odvozu asanační službou (uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, viditelně označeny kategorií odpadu, udržovány,  snadno čistitelné a je-li nezbytné, dezinfikovatelné).

 

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Tento PŘ platí pro provozování příležitostných trhů / tržišť na náměstí Míru, v prostoru vymezeném k tomuto účelu v souladu s Vyhláškou č. 53/1999 města Mělníka, ve znění pozdějších předpisů, kterým se vydává Tržní řád. PŘ zavazuje podnikatele i správce.

·      Provoz trhu / tržiště: každý týden v sobotu od 15.4. do 31.10.2017, nebo dle určení správce trhu / tržiště

·      Stavba trhu: v den konáním akce od 06.00 hod.

·      Navážení zboží: v den konání akce od 06.00 hod.

·      Vyklízení prodejního místa / stánku: v den akce od 12.00 – 14.00 hod.

·      Prodejní doba je stanovena od 08.00 hod. do 12.00 hod.

·      Vyklízení tržiště: v den konání akce od 12.00 hod. do 17.00 hod.

·      Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejních míst a zařízení k jakýmkoli účelům zakázáno

 

Tento provozní řád vypracoval provozovatel trhu / tržiště v souladu s Vyhláškou č. 53/1999 města Mělníka, kterou se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Provozní řád je platný ve dnech pořádání Mělnických trhů a to:

15.4.,29.4.,6.5.,13.5.,20.5.,27.5.,3.6.,10.6.,17.6.,24.6.,1.7.,8.7.,15.7.,22.7.,29.7.,5.8.,12.8.,19.8.,26.8.,2.9.,9.9.,23.9.,30.9.,7.10.,14.10.,21.10., 28.10 Dušičkový jarmark, 26.11., 2.12.,3.12.,9.12.,10.12.,16.12.,17.12.

 

V Mělníku dne:    21.3.2017  

Za provozovatele tržiště / trhu

Světlonoška, z.s.

Strážnická 1521

27601 Mělník

IČ: 048 37 321                                                                 

 

kontaktní osoby:

Jolana Soukupová - 777 402 500

E: soukupova.jolana@gmail.com, spolek.svetlonoska@seznam.cz

© 2016 by Marcela Vaňhová  

Všechny texty a fotografie jsou majetkem společnosti a je zakázáno je kopírovat nebo jinak rozšiřovat.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now